OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA

Član 1. – Predmet Opštih uslova

1.1. Predmet ovih Opštih uslova je regulisanje uslova korišćenja usluga (u daljem tekstu: „Usluge“) privrednog društva CUBE Team d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 102 (u daljem tekstu: „CUBE“), koje putem internet mreže korisniku obezbeđuje pristup bazi podataka sadržanih na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M.

1.2. Pod pojmom pristupa podrazumeva se veza korisnikovog računara i baze podataka sadržanih na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M ostvarena putem interneta.

1.3. Uspostavljanje konekcije se obavlja obaveznom autorizacijom korisnika koji unosi korisničko ime i lozinku a koji mu se nakon sklapanja pretplatničkog odnosa dodeljuju od strane CUBE. CUBE zadržava pravo promene lozinke koju je dodelio Korisniku u bilo kom trenutku.

1.4. Skup podataka dostupnih na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M koji su Korisniku na raspolaganju definisan je Ponudom i Cenovnikom usluga CUBE, koji su javno dostupni u sedištu CUBE.

Član 2. – Pretplatnički odnos

2.1. Pretplatnički odnos između Korisnika i CUBE, čiji je predmet korišćenje usluge pristupa bazi podataka sadržanih na veb portalu B2B Online B2B Online M, nastaje saglasnošću Korisnika i CUBE, koja se zasniva zaključenjem Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa veb portala B2B Online i B2B Online M.

2.2. Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa se zaključuje u formi, na način i prema proceduri koju određuje CUBE.

2.3. Korisnik ovlašćuje CUBE da vrši proveru verodostojnosti podataka i dokumentacije dostavljenih od strane Korisnika; likvidnosti, solventnosti i boniteta Korisnika; stanju dugovanja prema CUBE; urednosti izmirivanja obaveza prema CUBE; status računa Korisnika kod poslovnih banaka; svih drugih činjenica koje mogu ukazati na mogućnost prevare, zloupotrebe usluga ili neurednost u izmirivanju obaveza prema CUBE.

2.4. Ukoliko podaci do kojih dođe CUBE ukazuju na verovatnu prevaru, zloupotrebu usluga ili neurednost u izmirivanju obaveza prema CUBE, CUBE ima pravo da zatraži izjašnjenje Korisnika, zatraži od Korisnika dostavljanje dodatne dokumentacije i/ili odgovarajućih sredstava obezbeđenja, odbije zaključenje ugovora ili raskine postojeći ugovor sa Korisnikom.

2.5. Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa specificira se vrsta usluge odnosno paketa usluga koja je predmet korišćenja, prema Ponudi i Cenovniku CUBE važećim na dan zasnivanja pretplatničkog odnosa.

2.6. Korisnik potpisom Ugovora o zasnivanja pretplatničkog odnosa potvrđuje da je pre zasnivanja pretplatničkog odnosa upoznat sa sadržinom Opštih uslova i da je sa njima saglasan.

2.7. Korisniku se prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa predaje jedan primerak Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa CUBE usluga i jedan primerak Opštih uslova.

2.8. Na sve što nije uređeno Opštim uslovima primeniće se sadržina pojedinačnih pogodbi između CUBE i Korisnika,

odnosno odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije.

2.9. U slučaju nesaglasnosti sadržine Opštih uslova i pojedinačnih pogodbi između CUBE i Korisnika, važiće sadržina pojedinačnih pogodbi.

Član 3. -Preduslovi za aktiviranje usluge

3.1. Preduslovi za aktiviranje usluge su:

1) da kod Korisnika postoje tehničke mogućnosti za pružanje usluge;

2) da Korisnik izvrši potrebnu konfiguraciju opreme i softvera, u skladu sa tehničkim uputstvima CUBE;

3) da CUBE obezbedi Korisniku mogućnost konekcije;

4) da Korisnik plati naknadu za korišćenje izabrane usluge u skladu sa aktuelnom Ponudom i Cenovnikom.

3.2. Preduslovi za aktiviranje usluge važe u slučaju da su primenjivi na uslugu/paket usluga koje su predmet pretplatničkog odnosa.

3.3. CUBE ne odgovara za nemogućnost aktiviranja usluge koja nastane usled neispunjenja navedenih preduslova.

3.4. Ukoliko CUBE iz tehničkih i drugih razloga na koje ne može da utiče nije u mogućnosti da aktivira uslugu u dogovorenom roku, Korisnik ima pravo na povraćaj izvršene uplate bez kamate i pretplatnički odnos prestaje da važi.

Član 4. - Obaveze CUBE

4.1. CUBE se obavezuje da:

1) Korisniku obezbedi sve podatke, servise i pristup bazi podataka sadržanih na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M u paketu koji je Korisnik izabrao iz Ponude i platio, standardnog kvaliteta, koji omogućava primenjena tehnologija pružanja usluge. CUBE ne odgovara za umanjenje kvaliteta usluge koje je prouzrokovano od strane trećih lica, na koje CUBE objektivno ne može da utiče;

2) Izvrši sva neophodna konfigurisanja opreme i unos podataka koji Korisniku obezbeđuju paket usluga koje je izabrao i platio;

3) Pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na lokaciji Korisnika;

4) Obezbedi Korisniku ažuran uvid u stanje njegovog naloga;

5) Lične podatke Korisnika (ime, prezime, adresu, JMBG, broj fiksnog i mobilnog telefona, i-mejl adrese, lične podatke zastupnika pravnih lica, i druge podatke dostavljene na zahtev CUBE), koristi i obrađuje radi pružanja usluga Korisniku, realizaciju prava i obaveza CUBE i Korisnika, pružanje usmenih i pismenih obaveštenja i propagandnih poruka u vezi sa uslugama CUBE Korisniku, izdavanje i slanje računa Korisniku, naplatu potraživanja od Korisnika, kao i da je u obavezi da čuva njihovu poverljivost i ne može da ih daje ili oktriva trećim licima, bez posebne saglasnosti Korisnika.

6) Podatke o Korisniku kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini dostupnim Korisniku za vreme trajanja pretplatničkog odnosa. Izuzetak su podaci koji su namenjeni korisniku za koje iz tehničkih razloga CUBE može propisati drugačiji period čuvanja;

7) Za vreme korišćenja usluge pristupa bazi podataka sadržanih na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M Korisniku obezbedi telefonsku i i-mejl podršku dostupnu putem kontakata objavljenih na veb adresi www.b2bonline.rs .

Član 5. - Obaveze Korisnika

5.1. Korisnik se obavezuje da:

1) pre zasnivanja pretplatničkog odnosa CUBE-u dostavi kompletne i ispravne podatke i to: ime, prezime, adresu, JMBG, broj fiksnog i mobilnog telefona, i-mejl adresu, identifikacione i kontakt podatke pravnih lica i podatke o njihovim zastupnicima; da dozvoli upotrebu dostavljenih podataka u skladu sa odredbama Opštih uslova i da u slučaju bilo kakve promene podataka obavesti CUBE najkasnije 5 (pet) dana od nastanka promene;

2) redovno i u celosti plaća naknadu za izabrani paket usluga prema važećem Cenovniku CUBE;

3) bez odlaganja prijavi svaki problem u funkcionisanju usluge i korisničkog naloga, radi evidentiranja problema od strane CUBE;

4) o svom trošku obezbedi svu neophodnu opremu i njeno konfigurisanje u cilju uspostavljanja konekcije, u skladu sa tehničkim uputstvima CUBE;

5) lozinku koja mu je dodeljena za uspostavljanje konekcije čuva i ne saopštava je trećim licima;

6) uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe i ne prenosi pravo korišćenja usluge trećim licima ni na koji način;

7) eventualno dobijenu opremu od CUBE-a koristi isključivo za sopstvene potrebe, u skladu sa uputstvom za upotrebu i tehničkom specifikacijom proizvođača;

8) prati obaveštenja koja CUBE postavlja na veb adresi www.b2bonline.rs kao i obaveštenja poslata elektronskom poštom na i-mejl Korisnika;

9) uslugu koristi u skladu sa propisima, pravilima ponašanja i načinima korišćenja CUBE usluga, kako bi se obezbedila zaštita drugih Korisnika CUBE i Internet mreže u celini;

10) poštuje pravila i propise vezane za zaštitu autorskih prava i prava industrijske svojine.

obaveštavanje Korisnika o preduzetoj meri zaštite i razlozima njenog preduzimanja.

5.2. Nedozvoljenim ponašanjem naročito se smatra radnja:

- kojom se vrši krivično delo ili privredni prestup;

- kojom se vrši povreda odredaba autorskog i prava industrijske svojine;

- kojom se vrši delo nelojalne konkurencije;

- kojom se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;

- kojom se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;

- distribucija nezatraženih propagandnih poruka putem i-mejla ili na drugi način (“spam”);

- korišćenje sistema za automatsko pozivanje i komunikaciju bez ljudske intervencije, faks uređaja, i-mejl ili drugih vrsta elektronskih poruka, radi neposrednog oglašavanja bez pristanka primaoca;

- ugrožavanje nesmetanog korišćenja usluga i servisa od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada veb portala B2B Online i/ili B2B Online M;

- distribucija materijala koji su u protivrečnosti sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima;

- korišćenje servisa za neovlašćeni pristup ili dobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu, uključujući i pokušaje parsiranja ili skeniranja mreža, hostova i servisa;

- postavljanje Internet sajtova sa programima i podacima čijim pristupom ili aktiviranjem od strane trećih lica može biti izvršena neka od nedozvoljenih radnji;

- slanje podataka ili zahteva sa podacima u količinama koji prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenje komunikacionih kanala, mreže, hostova ili servisa;

Član 6. - Prava CUBE u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

6.1. Ukoliko, po oceni CUBE, Korisnik svojim ponašanjem krši obaveze preuzete članom 5., CUBE ima pravo da preduzme mere zaštite koje mogu uključivati: opomenu, privremeno obustavljanje usluge ili raskid ugovora, uz privremene obustave usluge do raskida pretplatničkog odnosa

plati naknadu za troškove koje je CUBE imao za vreme privremene obustave usluge u visini naknade za ugovorenu uslugu korišćenu pre obustave.

6.2. Korisnik nema pravo na naknadu zbog nemogućnosti korišćenja usluga u periodu privremene obustave.

6.3. Korisnik je obavezan da plati naknadu CUBE za troškove koje je CUBE imao za vreme privremene obustave usluga u visini naknade za ugovorenu uslugu korišćenu neposredno pre obustave.

6.4. Ukoliko Korisnik nakon obaveštenja o preduzetoj meri zaštite nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem ili ne otkloni posledice nedozvoljenog ponašanja ukoliko je to moguće, CUBE ima pravo da raskine pretplatnički odnos, bez ostavljanja otkaznog roka, i bez prava Korisnika na naknadu za neutrošeni deo usluge.

6.5. CUBE se obavezuje da će svakom slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika pristupati sa maksimalnom pažnjom, izvršiti sve neophodne provere i tek po uspotavljanju razumne sumnje o nedozvoljenom ponašanju Korisnika preduzeti mere zaštite predviđene ovim članom.

Član 7. - Isključiva odgovornost Korisnika za sopstveno

nedozvoljeno ponašanje

7.1. CUBE nije odgovoran za bilo kakvo nedozvoljeno ponašanje Korisnika i isključivo Korisnik snosi odgovornost i na svaki drugi način odgovara za svoje ponašanje. Korisnik prihvata odgovornost i za štetu koju Korisnikovo nedozvoljeno ponašanje proizvede CUBE-u.

Član 8. - Plaćanje usluge

8.1. Usluga se plaća unapred, prema važećem Cenovniku i Ponudi.

8.2. Plaćanje se može izvršiti isključivo virmanom, prema instrukcijama za plaćanje dobijenim od strane CUBE. Sve troškove plaćanja snosi Korisnik.

8.3. Obračunski period je po pravilu jedna kalendarska godina, od prvog do poslednjeg dana kalendarske godine, ukoliko Ponudom i Cenovnikom CUBE nije drugačije određeno.

8.4. Aktuelni Cenovnik i Ponuda kao i sve aktuelne informacije o primenjenim paketima i troškovima, kao i načinima plaćanja i dodatnim troškovima u vezi sa ponuđenim načinima plaćanja dostupni su u Cenovniku u sedištu CUBE.

8.5. Ukoliko je CUBE prinuđen da zbog zakonskih regulativa ili odluka nadležnih državnih organa ukine dostupnost pojedinih usluga ili funkcija, zadržava pravo da naplati punu ugovorenu cenu usluga do isteka pretplatničkog odnosa.

8.6. Ukoliko Korisnik ne ispuni obavezu plaćanja na vreme, CUBE ima pravo da privremeno obustavi pružanje usluge Korisniku, pod uslovima predviđenim članom 6. ovih Opštih uslova korišćenja usluga.

8.7. Korisnik je dužan da CUBE za period pružanja usluge, od isteka pretplate do obustavljanja pružanja usluge, plati punu naknadu za korišćenje usluge. Ukoliko Korisnik ne ispuni svoju obavezu plaćanja ni u dodatnom primerenom roku nakon obustavljanja usluge, CUBE ima pravo da raskine pretplatnički odnos sa Korisnikom.

8.8. Korisnik je dužan da CUBE za celokupan period

8.9. Neplaćanjem naknade za korišćenje usluge na vreme pretplatnički odnos se ne raskida automatski.

Član 9. - Posebne pogodnosti pri plaćanju

9.1 Naknadne pogodnosti za plaćanje mogu biti definisane između Korisnika i CUBE ukoliko Korisnik prihvati obavezu korišćenja usluge u unapred naznačenom minimalnom periodu.

9.2. Korisnik se obavezuje da izabranu uslugu/paket redovno plaća u naznačenom minimalnom periodu.

9.3. Ukoliko Korisnik odustane od obaveze korišćenja usluge u naznačenom minimalnom periodu CUBE ima pravo da naplati razliku koja je nastala kao pogodnost preuzete, a neispunjene obaveze, odnosno razliku između pune i povlašćene cene usluge, ukoliko pojedinačnom pogodbom između Korisnika i CUBE nije predviđena veća naknada zbog prevremenog raskida pretplatničkog odnosa.

Član 10. - Ustupanje opreme na korišćenje

10.1. CUBE može Korisniku dati na korišćenje opremu koja je potrebna za ostvarivanje pristupa bazi podataka sadržanih na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M.

10.2. Korisnik se obavezuje da u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana prestanka pretplatničkog odnosa, osim u slučajevima u kojima je određen drugi rok, vrati CUBE preuzetu opremu, u ispravnom stanju, u originalnoj ambalaži i sa pratećom dokumentacijom, ili da mu plati iznos naknade prema Cenovniku CUBE-a.

10.3. Obavezu održavanja opreme date Korisniku na korišćenje za vreme korišćenja usluge snosi Korisnik.

10.4. Korisnik je dužan da u slučaju oštećenja, kvara, uništenja ili gubitka opreme preuzete na korišćenje, plati CUBE-u iznos naknade definisane Cenovnikom CUBE.

10.5. CUBE se ne obavezuje na standardni kvalitet usluge ukoliko je oprema samostalno nabavljena od strane Korisnika.

Član 11. - Izmena uslova

11.1. CUBE je dužan da Korisnika na pogodan način obavesti o jednostranoj izmeni Opštih uslova korišćenja usluga i promene cene usluga.

11.2. CUBE zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju modifikuje ili zameni neke od odredbi Opštih uslova korišćenja usluga ili promeni, obustavi ili ukine Usluge (dostupnost bilo koje funkcije, baze podataka ili sadržaja) u bilo kom trenutku, pozivajući se na obaveštenje dato na veb adresi www.b2bonline.rs , kao i da nametne ograničenja na određenim funkcijama i uslugama ili da ograniči pristup delovima ili svim uslugama bez obaveštenja ili odgovornosti.

11.3. Korisnikovo korišćenje usluga nakon primljenog obaveštenja o izmenama Opštih uslova korišćenje usluga i Cenovnika, automatski predstavlja prihvatanje tih izmena.

korisnikove obaveze čuvanja podataka o svom korisničkom nalogu;

- za štetu prouzrokovanu sadržajima koji se nalaze ili su preuzeti sa Interneta.

11.4. U slučaju promena kojima se bitno ne menjaju uslovi pretplatničkog odnosa na štetu Korisnika, a Korisnik već ima uplaćenu uslugu koja nije do kraja izvršena, nastavlja da je koristi pod istim uslovima koji su važili u trenutku plaćanja.

Član 12. - Ograničenje odgovornosti CUBE

12.1. Korisnik ima isključivu odgovornost za zadovoljavanje sopstvenih potreba korišćenjem Usluge i za to koliko i na koji način koristi Uslugu, za funkcionisanje opreme koju sam obezbedi.

12.2. CUBE ne snosi nikakvu odgovornost za vrednost koju upotreba Usluge ima za Korisnikovo poslovanje niti za poslovne rezultate nastale korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge.

12.3. Sadržaj baze podataka kome je pristupljeno kroz korišćenje Usluga je obezbeđen samo za opšte informacije. CUBE ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj kome je pristupljeno putem korišćenja Usluga. Upotreba ili oslanjanje na bilo koji sadržaj baze podataka veb portala B2B Online je na Korisnikov sopstveni rizik.

12.4. Sadržaj baze podataka nema savetodavnu funkciju na koju bi Korisnik trebalo da se osloni. Pre preduzimanja bilo kakvih radnji na osnovu sadržaja baze podataka veb portala B2B Online i/ili B2B Online M, potrebno je da Korisnik pribavi savet stručnog lica.

12.5. CUBE prima sadržaj od većeg broja različitih izvora i ulaže razuman napor kako bi osigurao tačnost i ažurnost veb portala B2B Online i B2B Online M ali ni pod kojim uslovima ne garantuje niti odgovara za potpunost, verodostojnost, preciznost ili pouzdanost bilo kog sadržaja kome je pristupljeno korišćenjem Usluga. CUBE nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste, nastale kao rezultat Korisnikovog korišćenja Usluga.

12.6. Određene sekcije na portalu mogu sadržati, u delu ili celosti, informacije koje se odnose na procenjene vrednosti koje je CUBE izračunao na osnovu interne metodologije, korišćenjem dostupnih podataka. CUBE ni pod kojim uslovima ne garantuje niti odgovara za potpunost, verodostojnost, preciznost ili pouzdanost bilo kog sadržaja kome je pristupljeno korišćenjem Usluga. CUBE nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste, nastale kao rezultat Korisnikovog korišćenja Usluga.

12.7. Ukoliko Korisnik korišćenjem Usluga utvrdi bilo koji netačan ili neprecizan podatak sadržan na veb portalu B2B Online i/ili B2B Online M, dužan je da bez odlaganja o tome obavesti CUBE. CUBE će odmah nakon prijema takvog obaveštenja pažljivo ispitati navode i sumnje Korisnika i u najkraćem mogućem roku ukloniti ili ispraviti nepravilnosti, ukoliko navode Korisnika utvrdi kao tačne.

12.8. CUBE ne snosi odgovornost za nemogućnost ili otežanost korišćenja Usluge ili pojedinih servisa nastalih:

- zbog zagušenja, kašnjenja ili grešaka u radu Internet mreže na koje objektivno ne može da utiče;

- zbog unapred najavljenih radova na održavanju veb portala B2B Online i/ili B2B Online M;

- zbog nepravilne instalacije, konfigurisanja i rada opreme na lokaciji Korisnika i nepridržavanja uputstava koje je Korisnik dobio od strane CUBE-a;

- zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa a koji su neophodni za uspostavljanje konekcije sa veb portalom B2B Online ili B2B Online M;

- zbog radnji trećih lica na koje objektivno ne može da utiče;

12.9. CUBE ne odgovara:

- za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem prouzrokuje trećim licima;

- za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju izvrši treće lice na štetu Korisnika putem Interneta;

- za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta;

- za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede

- prevremeni raskid pretplatničkog odnosa bez obaveze plaćanja naknade predviđene članom 9. ovih Opštih uslova korišćenja usluga;

- privremeno stavljanje pojedinih prava i obaveza Korisnika i CUBE van snage, uz obavezu plaćanja naknade definisane Cenovnikom;

- promenu paketa usluga koje su predmet pretplatničkog odnosa.

12.10. Ni pod kojim uslovima, šteta za koju odgovara CUBE ne može biti veća od iznosa koji je korisnik uplatio za Uslugu.

Član 13. - Rešavanje prigovora

13.1. Korisnik može podneti prigovor CUBE-u na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dospeća računa za uslugu – kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana pružanja usluge – kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge.

13.2. CUBE je dužan da u roku od 15 (slovima: petnaest) od dana prijema reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je ista usvojena ili ne, izuzev u slučajevima kada njeno rešavanje zahteva duži vremenski period.

13.3. Korisnik može podneti prigovor u pismenoj formi u sedištu CUBE, putem pisma adresiranog na registrovanu adresu sedišta CUBE, putem faksa ili i-mejla navedenih u Ugovoru o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Član 14. - Ustupanje pretplatničkog odnosa

14.1. Korisnik nema pravo ustupanja prava i obaveza iz Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa trećim licima bez prethodne saglasnosti CUBE-a.

14.2. Ukoliko CUBE da saglasnost za ustupanje, neophodna je i saglasnost prijemnika o preuzimanju prava i obaveza ustupaoca, uz lično prisustvo i identifikaciju obe strane u sedištu CUBE ili utvrđivanja njihovog identiteta na drugi pogodan način koji odredi CUBE.

Član 15. - Raskid pretplatničkog odnosa

15.1. Pretplatnički odnos se može raskinuti u slučajevima i na način predviđen članovima 6. i 8. ovih Opštih uslova korišćenja usluga.

15.2. Korisnik i CUBE imaju pravo jednostranog raskida pretplatničkog odnosa zaključenog na neodređeno vreme, bez obrazloženja, uz najavu najmanje 15 (slovima: petnaest) dana pre isteka perioda do kada je usluga plaćena i uz uslov vraćanja preuzete opreme, u ispravnom stanju, u originalnoj ambalaži i sa pratećom dokumentacijom, do dana stupanja raskida na snagu.

15.3. Pretplatnički odnos zasnovan na određeno vreme se može raskinuti u skladu sa članom 9. ovih Opštih uslova korišćenja usluga.

15.4. Prestankom važenja pretplatničkog odnosa ne prestaju i obaveze koje su nastale, a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

Član 16. Posebne odredbe

16.1. Na zahtev Korisnika, u posebnim slučajevima, iz opravdanih razloga, uz obavezu podnošenja odgovarajuće dokumentacije kojima se dokazuju navodi zahteva, CUBE može dozvoliti:

16.2. Procedure za bližu primenu ovog člana utvrdiće CUBE.

Član 17. - Komunikacija Korisnika i CUBE

17.1. Sva obaveštenja Korisniku CUBE može uputiti pismeno, putem faksa, putem telefona, putem prijavljenog i-mejla od strane Korisnika, objavljivanjem na veb adresi www.b2bonline.rs ili na drugi način koji CUBE oceni kao pogodan, a Korisnik je dužan da tako učinjena obaveštenja ažurno proverava.

17.2. Smatra se da je Korisnik primio obaveštenje CUBE danom objavljivanja na veb adresi www.b2bonline.rs, drugog dana nakon slanja pismenog obaveštenja korišćenjem poštanskih usluga, danom slanja obaveštenja putem faksa ili i-mejla.

Član 18. – Objavljivanje Opštih uslova

18.1 Opšti uslovi čine se javno dostupnim u sedištu CUBE i veb adresi www.b2bonline.rs .

18.2. Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja odnosno danom objavljivanja na veb adresi www.b2bonline.rs .CUBE zadržava pravo da ažurira u bilo koje vreme bez obaveštenja dostavljenog vama. Najnovija verzija Opštih uslova može se pogledati tako što ćete kliknuti na vezu „Uslovi korišćenja“ koja se nalazi na dnu naših Web stranica.

Član 19. - Nadležnost u slučaju spora

19.1. CUBE i Korisnik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.